Informacija apie tai, kur tėvai gali rasti ir susipažinti su įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ – PEDAGOGINĖ TARNYBA

VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2013-2020 METŲ NUOSTATOS

IKIMOKYKLINIS.LT

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030““

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO