Informacija atnaujinta 2018-10-29

Turime savo lopšelio-darželio „Želmenėliai“ ikimokyklinio ugdymo programą, parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ir patvirtintu „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu“ bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą. Lopšelio-darželio „Želmenėliai“ Ikimokyklinio ugdymo(si) programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2007-07-16 Nr. 40-697. Ikimokyklinio ugdymo(si) programa orientuota ugdyti vaikų kompetencijas, kurių prireiks gyvenant sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.1147. Joje nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetncijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus padėti vaikui pasiruošti mokyklai. Vaikų socialinių įgūdžių programa – „Zipio draugai“. Programos „Zipio draugai“ tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Atnaujinta ir patvirtinta 2014 m. rugsėjo 2 d. LR ŠMM.

Dirbantys pedagogai ugdo vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius suteikdami veiklos pasirinkimo laisvę pagal individualias galimybes. Naudojamasi – J. Bakūnaitės Humanistinio ugdymo programa ”Auginu gyvybės medį’, kurio filosofinis pagrindas – humanistinės krypties atstovų A. Maslow (jo teigimu, švietimas, ugdymas orientuotas į žmogų ir jam padėti išreikšti save, bei tapti geresniu), C. Rogers (jis iškelia vaiko poreikį, kaip prasmingumo dimensija, siekiant saviraiškos siekių), R. Štainerio (jis teigė, kad vaikams suaugusieji turi padėti bendrauti su pasauliu, nes vaikai yra trapios esybės, reikia vengti to kas kliudo ir siekti to kas skatina vaiką vystytis natūraliai) idėjos.
Mažojo žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save laisvai renkantis priemones, pagarba jam, jo teisėm ir nepriklausomybei. Tik laisvas vaikas gali fiziškai ir dvasiškai tobulėti.

Įstaigoje dirba 25 pedagogai, iš kurių:

  •  15 turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  •  10 aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą.

Siekiant ugdymo kokybės bei prisiimant atsakomybę už ugdymo rezultatus, kvalifikacines kategorijas turi:

  • Mokytojo metodininko – 1 ikimokyklinio ugdymo pedagogas;
  • Vyresniojo auklėtojo – 19 pedagogų;
  • Meninio ugdymo pedagogas – 3 pedagogai; 1 metodininkas;
  • Vyr. logopedo – 1 pedagogas;
  • Įstaiga turi psichologą.

Įstaiga yra besimokanti organizacija, jos veikla nuolat vertinama, tobulinama. Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą, ją sisteminti ir skleisti pozityvią darbo patirtį.