Informacija atnaujinta 2024-01-04

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ SAVIVALDA

Darželio Taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

Tėvų atstovai:
Audrius Jačiauskas
Greta Novikovienė
Viktorija Turkovaitė
Edita Ivanauskaitė

Darželio atstovai:
Auklėtoja Irena Šemienė
Auklėtoja Rūta Čereškienė
Auklėtoja Juliana Masevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Vaičiūlienė

Darželio  pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, bei kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu.
Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorė.

 Pedagogų taryba:
– aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio organizavimo klausimus;
– analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
– rengia Darželio veiklos ir ugdymo programas bei analizuoja jų realizavimą ;
– teikia siūlymus dėl Darželio vadovų ir pedagogų atestacijos, vertina pedagogų darbo kokybę, metodinius darbus;
– skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
– numato bendradarbiavimo su tėvais ir visuomene kryptis;

Metodinė taryba:  
Pirmininkas – Direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Vaičiūlienė.
Nariai:
Direktorė Rita Juozapaitienė
Auklėtoja metodininkė Dalia Mekienė
Auklėtoja Danutė Laučinskienė
Auklėtoja Alma Juknevičienė
Auklėtoja Ramutė Čepšienė

Darželio Vaiko gerovės komisija
Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas – psichologė Gretė Kelpšaitė;
Vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotojas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Vaičiūlienė;
Komisijos sekretorė – mokytojas dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Jolita Usevičiūtė;

Komisijos nariai:
logopedas Alvydas Pranaitis;
mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Alma Juknevičienė;
mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą Sigita Mečiuvienė.

Darželio grupių  tėvų komitetai:
Darželyje veikia grupių tėvų komitetai. Jie renkami kiekvienais metais mokslo metų pradžioje grupių tėvų susirinkime. Tėvų komitetai padeda spręsti vaikų grupės veiklos, ugdymo, auklėjimo bei organizacinius klausimus.