Informacija atnaujinta 2017-02-22

Misija– ikimokyklinio ugdymo institucija, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius , teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, įtraukta į Lietuvos sveikatos stiprinančių mokyklų tinklą. Ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės ugdymas per meninę veiklą.

Vizija – tapti modernia ugdymo įstaiga, atitinkančia europinius standartus ir užtikrinančia visapusišką vaiko asmenybės skleidimąsi.

Filosofija – ikimokyklinio ugdymo įstaiga- kompetentingas pagalbininkas ir kultūros bei švietimo židinys mikrorajono visuomenei. Vaiko savijautą ir asmenybės formavimosi sėkmę laiduos aktyvus, kryptingas ir nuoširdus tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grindžiamas įstaigos bendruomenės narių bendravimas. Kūrybingų, kvalifikuotų pedagogų darbas, ugdant vaikus, supažindinant juos su sveika, saugia gyvensena ir supančia aplinka, padės vaikui įgyti deramą socializacijos lygį ir reikiamai pasirengti mokyklai.

MISIJA IR PASKIRTIS

Įstaigos misija – įgyvendinant Lietuvos švietimo politiką, užtikrinti visuomenės kultūros perteikimo vaikams procesą, siekiant formuoti vaiko vertybines nuostatas, individualybę, perimančią tautos kultūros tradicijas ir socialines normas. Kryptingai ir sistemingai bendradarbiaujant vaikas – šeima – pedagogas realizuoti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos galimybes, ugdyti vaiko kompetencijas atsižvelgiant į vaiko poreikius, individualias savybes, ugdymo šeimoje tradicijas ir vaiko turimą patirtį. Užtikrinti lengvą vaikų adaptaciją atėjus į ikimokyklinę įstaigą ir pereinant iš jos į mokyklą.

Mūsų svarbiausios misijos dalis – teigiamas socialinio patyrimo kaupimas, emocinio palankaus bendravimo, bendradarbiavimo, pasitikėjimo savimi ir suaugusiais ugydmas bei fiziniės, emocinė ir saugios aplinkos sukūrimas.

Ugdymo įstaigos tikslas yra visapusiškai išsilavinusios, kūrybingos asmenybės formavimas. Pedagogų uždavinys – sudaryti sąlygas vaiko dvasinių, intelektinių, fizinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei.