Tėvelių dėmesiui, dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo

Vadovaujantis   2020 m. 14 d. Vyriausybės 2020m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“nutarimu, 2.2.8 p. ir Vilniaus lopšelio-darželio “Želmenėliai” direktoriaus įsakymu 2020 12 15d. Nr. V-105 “Dėl  lopšelio-darželio “Želmenėliai” ugdomosios veiklos organizavimo, karantino  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo metu”, planuotos Kalėdinės eglutės šventės nuo 2020 15 16 d. atšaukiamos.

DOKUMENTO NUORODOS:

Informuojame, kad atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi  Vyriausybės nutarimu 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 ( Suvestinė redakcija nuo 2020-12-16) „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ kuris reglamentuoja:

2.2.9. Švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

2.2.9.6. švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu;

2.2.8. Draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, šventiniai susibūrimai ugdymo įstaigose neorganizuojami.

2.2.9.7. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Su šilčiausiais linkėjimais,

Būkime sveiki ir saugokime vieni, kitų sveikatą.

Sutikime pačias gražiausias šventes namuose su artimaisiais, o ne saviizoliacijoje.

L/D “Želmenėliai” administracija

Visus darželio vaikučius ir tėvelius Kalėdų senelis su nykštukais aplankys namuose.